Axa LEADER

Ce este LEADER?

LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor  economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. Poate fi văzut ca  un instrument cheie de dezvoltare rurală. Finanțarea acțiunilor de   valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale, este relevantă, pentru a menține caracterul inovator al abordării LEADER.

Programul LEADER, urmărind aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora.

Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locate, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

Abordarea  LEADER  este  susținută  prin  Prioritatea     de  dezvoltare  rurală  6B  “Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, care răspunde următoarelor nevoi identificate:

 

-    Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;

-    Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele LEADER;

-    Crearea de locuri de muncă înzonele LEADER;

-    Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;

-    Stimularea și consolidarea dezvoltării locale;

-    Acces la rețele TIC.

 

Cele mai semnificative provocări pentru LEADER se regăsesc în următoarele domenii de acțiune:

  • contribuția   la   diversificarea   activităţilor   economice   non-agricole   și   încurajarea   micilor întreprinzători din spaţiul LEADER;
  • crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică și a serviciilor de bază;
  • creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor; îmbunătăţirea condiţiilor sociale, economice și de mediu;
  • protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural;
  • diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un  grad ridicat de integrare economică și socială teritorială;

LEADER,  prin  caracterul  său  transversal    poate    contribui  la  majoritatea    obiectivelor  de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014-2020. Competența tranversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea și mediul natural, calitatea vieții și diversificarea economiei din teritoriile eligibile , precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

 

Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER. Prin urmare, LEADER va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu tipurile de activități eligibile pentru sprijin prin PNDR 2014-2020 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității. LEADER, ca abordare inovatoare, bazată pe cooperare și implementată într-o anumită regiune, generează valoare adăugată în respectiva regiune în special datorită implicării de jos în sus a populației și a participării integrate a reprezentanților sectoarelor economice.

Asigurarea sinergiilor dintre priorități va conduce la revitalizarea și dezvoltarea zonelor LEADER. Abordarea LEADER va îmbunătăți dezvoltarea   și potențialul local. LEADER vizează consolidarea coerenței teritoriale. Sprijinirea implementării activităților în cadrul LEADER oferă posibilitatea de a acoperi nevoile locale printr-o abordare integrată, multisectorială, de jos în sus.

 

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în zonele LEADER, ci și la stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea   produselor locale şi  crearea de locuri de muncă. Activitățile LEADER pot și trebuie să corespundă diferitelor tipuri de  activități eligibile ale programului de dezvoltare rurală,   inclusiv cele legate de activitățile de promovare a incluziunii sociale și a reducerii sărăciei.  

 

În  cadrul  LEADER,  cooperarea  (interteritorială  sau  transnațională)  este  un  mod  de  a îmbunătăți perspectivele și strategiile locale, a obține acces la informații și idei noi, a învăța din experiența altor regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovarea, a dobândi aptitudini și a obține mijloace pentru  îmbunătățirea calitatea serviciilor furnizate.

 

Valoarea  adăugată  a  operațiunilor  care  vor  fi  sprijinite  prin  LEADER  se  va  realiza prin  selectarea proiectelor de la nivel local, care urmăresc:

- stimularea inovării

- consolidarea identității locale și a profilului local;

- îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;

- soluționarea problemelor demografice;

- crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;

-  îmbunătățirea  egalității  de  șanse  pentru  tineri,  femei,  persoane  în  vârstă,  persoane  cu dizabilități și membrii minorităților;

- creșterea valorii adăugate și a competitivității la nivel local;

- conservarea resurselor și la protecția mediului natural;

- aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

 

AVANTAJELE  PROGRAMULUI LEADER pentru TERITORIUL GAL CLISURA DUNĂRII

  • Răspunde nevoilor locale specifice;
  • Valorifică resurse locale;
  • Mobilizează actori locali, societate civilă, agenți economici, ONG-uri de a prelua inițiativa dezvoltării zonei prin realizarea și implementarea unei strategii axate pe problemele identificate în comunitate;
  • Oferă posibilitate de colaborare cu alte teritorii pentru schimb și transfer de experiență;
  • Prin caracterul său descentralizat, integrat și de jos în sus este esențial în dezvoltarea echilibrată a teritoriului.

 Acasa Evenimente Comunicate de presa Noutati Contact

Copyright © GAL Clisura Dunarii - 2017